Štatút obce Petrovce

 

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach na základe § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Petrovce tento

 

štatút obce

 

Prvá hlava

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

  1. Štatút obce Petrovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
  2. Štatút obce Petrovce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

 

1. Obec Petrovce je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Petrovce tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých časti. Zmeny územia obce Petrovce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3. Obec má právo na svoje obecné symboly.

4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

§3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti.

 

1.      Obyvateľom obce Petrovce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

  1. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinnosti. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
  2. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.

-2-

5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§ 4

               Samospráva obce

 

1.      Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2.      Samosprávu obce Petrovce  vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

        orgánov obce,

        hlasovaním obyvateľov obce,

        verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3.      Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4.      Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obce vydáva všeobecne záväzné nariadenia („nariadenia“). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Petrovciach.

5.      Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. §4 ods.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

Druhá hlava

 

§ 5

Majetok obce

 

1.      Majetok obce Petrovce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné vecí vo vlastníctve obce všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

2.      Majetok obce Petrovce sa používa najmä:

- pre verejné účely,

      - na podnikateľskú činnosť,

- na výkon samosprávy obce. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.                                                        

3.      Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá ) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4.      Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

-3-

5.      Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno používať na plnenie a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6.      Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

7.      Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

 

1.      Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany  a tvorby životného prostredia.

2.      Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

- udržiavať a užívať majetok,

- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného       

  uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

3.      Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.      V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Petrovce koná v jej mene starosta.

§ 7

 

1.      Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby a majetkovou účasťou obce.

2.      Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizáciách vymedzenie ich práv a povinnosti upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3.      Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

 

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 9

 

1.      Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Petrovce“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2.      Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

- majetok obce Petrovce,

      - nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,

      - postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

      - správu majetku obce,

      - hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

      - nakladanie s cennými papiermi,

      - aukčný predaj vecí,

      - kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

-4-

 

Tretia hlava

 

§ 10

Financovanie a rozpočet obce

 

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp.    

    s inými právnickými a fyzickými osobami.

3. V obci môže byť poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

                                                         § 11

                                                     Rozpočet

 

1.      Základom finančného hospodárenia obce Petrovce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.

2.      Pred schválením sa rozpočet  musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

3.      To isté sa týka záverečného účtu obce.

4.      Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych poplatkov a daní, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu  obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

5.      Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

6.      Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

7.      Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – rozpočtovými pravidlami SR na tento rok.

8.      Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky pokuty a iné/ ako regulatívy na podporu ochrany životného prostredia.

9.      Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

10.  Ročnú účtovnú závierku obce Petrovce overuje audítor /§9 ods. 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov./

 

 

§ 12

Rozpočtové provizórium

 

 

-5-

 

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia  rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizórium.

 

1.      Rozpočtové príjmy a výdavky v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

2.      Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Petrovce“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

Štvrtá hlava

 

§ 13

Orgány obce Petrovce

 

1.      Orgánmi obce sú:

      a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce.

2.       Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a)      obecná rada,

b)      komisie,

c)      obecný požiarny zbor.

      Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.  

      (§18 ods. 2. zák. SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

3.      Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

 

1.      Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Petrovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Petrovce.

2.      Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach  má 5 poslancov.

3.      Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 

1.      Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Petrovce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.      Obecné zastupiteľstvo je vyhradené najmä:

a)      určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa  tohto majetku, kontrolovať hospodárenie s ním,

-6-

b)      schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať hospodárenie s ním,

                  schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja   

                  jednotlivých oblasti života obce.

c)      rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce, okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce,

d)     určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.

e)      Vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov.

f)       Uznášať sa na nariadeniach obce.

g)      Určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra.

h)      Schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obe ako aj ďalšie predpisy.

i)        Zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

j)        Schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach.

k)      Zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.

l)        Udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny.

m)    Schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku.

n)      Schvaľovať aukčný predaj vecí.

o)      Schvaľovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb.

p)      Schvaľovať štatút obce.

3.      Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4.      Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Petrovciach.

 

 

§16

Starosta obce

 

1.      Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčne obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

2.      Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych  vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom /§13 ods.3 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3.      Starosta najmä:  - zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

                     - vykonáva obecnú správu,

                                 - zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom,         

                                   k právnickým aj fyzickým osobám,

-7-

                 - rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto    

                    štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva  

        výhradne obecnému zastupiteľstvu ,

                 - uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

     - podpisuje všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva.

4.      Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

 

§ 17

Zástupca starostu

 

1.      Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

2.      Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

3.      Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

        zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

        nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§13 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

        Vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečovaním chodu obecného úradu.

4.      Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

5.      Zástupca starostu  zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.

6.      Zástupca starostu v účinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

7.      Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje organizačný poriadok Obecného úradu v Petrovciach..

 

§ 18

                                                                Hlavný kontrolór       

 

1.      Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

2.      Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

3.                                                                                                                                                                                                                          Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu:

        nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol v obci zverený

        účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

        hospodárenie s finančnými zdrojmi obce,

        čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu, obci účelovo poskytnutých fondov a dotácií,

-8-

        preveruje: ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

        tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

        opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,

        možnosti poskytovaniu úveru alebo pôžičky,

a)      vypracúva odborné stanoviská:

        k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

4.      Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

5.      Hlavný kontrolór vybavuje sťažností a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce a obecného požiarneho zboru.

6.      Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.

7.      Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

8.      Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

      Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá

      obecnému zastupiteľstvu.

9.      Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

10.  Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

§ 19

Obecná rada

 

1.      Obecná rada je zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.

2.      Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

3.      Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta v jej neprítomnosti zástupca starostu.

4.      Obecná rada najmä:

a)      rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení  obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení obecného úradu,

b)      organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,

c)      organizuje práce na príprave rozpočtu obce,

d)     zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,

e)      pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá vlastné návrhy,

f)       navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,

 

-9-

g)      zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

h)      organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

i)        plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva,

5.      Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny  členov rady.

6.      Obecné zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa Obecnej rady v Rokovacom poriadku Obecnej rady v Petrovciach.

 

§ 20

Komisie obecného zastupiteľstva

 

1.      Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

2.      Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3.      Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov komisie.

Predseda komisie:

        riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s členmi komisie pripravuje program schôdze,

        zostavuje plán činnosti

        organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

        zastupuje komisiu navonok

        vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie

        zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie

        plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia overí.

      Obec Petrovce nemá vytvorené tieto stále komisie. V prípade potreby a vhodnosti   

      obecné zastupiteľstvo komisie vytvorí.

4.      Komisie (na úseku, pre ktorý by mali byť zriadené), najmä:

a)      vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec – investičným zámerom,

b)      vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c)      kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažností, oznámenia a podnety príp. pripomienky obyvateľov obce.

5.      Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej jedenkrát na svojom prvom zasadnutí.

6.      Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

 

 

                                                                            -10-

                                                                      

                                                                      § 21

Obecný úrad

 

 

1.      Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2.      Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a)      zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

b)      pripravuje odborné podklady aj iné písomností na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

c)      pripravuje rozhodnutia starostu obce vydávané v správnom konaní v daňovom a poplatkovom konaní,

d)     vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e)      koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou

f)       organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3.      Prácu obecného úradu vedie starosta obce.

4.      Vnútornú pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, členenie organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Petrovciach, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

Piata hlava

 

§ 22

Hlasovanie obyvateľov obce

 

1.  Hlasovanie obyvateľov obce Petrovce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja  obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

 

2.  Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh: /11         a ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/

a)      na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b)      na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende ,

c)      petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 % oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.

 

3.Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím  o ďalších  dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4.Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy

obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

                                                                 -11-

 

5.      Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

 

Šiesta hlava

 

§ 23

Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

 

1.      Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti resp. častí.

2.      Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:  - ak to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

                 - ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.

3.      Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

4.      Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom  nariadení.

5.      Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na obecnom úrade v Petrovciach, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./

6.      Prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

 

Siedma hlava

 

§ 24

Poslanci obecného zastupiteľstva

 

Úvodné ustanovenie

 

1.      Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

 

2.      Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

1.      Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2.      Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

 

                                                                    -12-

 

3.      Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zloženia sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát  po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

                                                         

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

 

1.      Poslanec je oprávnený najmä:

a)      predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky námety,

b)      interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c)      požadovať od vedúcich rozpočtových alebo príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d)     požadovať informácie  a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)      zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy  obce a hlavný kontrolór obce,

f)       požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

2.      Poslanec je povinný najmä:

a)      zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b)      zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)      dodržiavať štatút obce Petrovce a  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Petrovciach,

d)     obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

3.      Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

 

4.      Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti obecného zastupiteľstva.

 

 

Ôsma hlava

 

§ 27

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 

-13-

 

1.      Veci spoločného záujmu obce Petrovce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodu obce s okolitými mestami a obcami.

 

2.      Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov

 

 

§ 28

Vzťahy s štátom, s právnickými a fyzickými osobami,

s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

1.      Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným úradom, územne špecializovanými  úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./

 

2.      Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami  a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

Deviata hlava

 

§ 29

Záverečné ustanovenia

 

1.      Štatút obce Petrovce je základnou právnou normou obce Petrovce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom obce.

2.      Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.      Štatút obce Petrovce bol schválený obecným zastupiteľstvom v Petrovciach dňa 23.12.2005 .

4.      Štatút obce Petrovce nadobúda účinnosť dňom 1.1.2006 .

 

 

 

V  Petrovciach, dňa : 23.12.2005

 

Pavel Tomčo

starosta obce